Báo cáo số 52/BC-TMT về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018