Danh sách Xe

Tata Ultra 1014

Tải trọng: 7.500 KG

TATA ULTRA 1014 - Xe Ben

Tải trọng: 7.500 KG

TATA ULTRA 1518

Tải trọng: 9.000 KG

TATA ULTRA 1518 - Xe Ben

Tải trọng: 9.000 KG

Tata Prima 6x4 Ben

Tải trọng: 13.500 KG

Tata Prima 8x4 Ben

Tải Trọng: 15.500 KG