Công bố thông tin số 1032/TB-TMT-HĐQT ngày 1/11/2018