Công bố thông tin số 713/TB-TMT-HĐQT ngày 05/9/2019 về việc Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Thông báo
05/09/2019 16:48

Công bố thông tin số 713/TB-TMT-HĐQT ngày 05/9/2019 về việc Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

 Công bố thông tin số 713/TB-TMT-HĐQT ngày 05/9/2019 về việc Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát. Tải tại đây!

Tin khác