Công bố thông tin số 771/TB-TMT-HĐQT ngày 19/7/2018 về việc công bố báo cáo tài chính Qúy II/2018, Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2018.

Báo cáo tài chính
01/11/2018 09:19

Công bố thông tin số 771/TB-TMT-HĐQT ngày 19/7/2018 về việc công bố báo cáo tài chính Qúy II/2018, Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2018.

Công bố thông tin số 771/TB-TMT-HĐQT ngày 19/7/2018 về việc công bố báo cáo tài chính Qúy II/2018, Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2018. Tải tại đây!

Báo cáo hợp nhất Quý II/2018. Tải tại đây!

 Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018. Tải tại đây!

- Công văn số 758/TMT-TCKT ngày 19/7/2018 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018. Tải tại đây!

Tin khác