Công bố thông tin số 775/TB-TMT-HĐQT ngày 23/7/2018 về viêc công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 kết thúc ngày 30/6/2018 sau soát xét.

Báo cáo tài chính
01/11/2018 09:12

Công bố thông tin số 775/TB-TMT-HĐQT ngày 23/7/2018 về viêc công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 kết thúc ngày 30/6/2018 sau soát xét.

 - Công bố thông tin số 775/TB-TMT-HĐQT ngày 23/7/2018 về viêc công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 kết thúc ngày 30/6/2018 sau soát xét. Tải tại đây!

- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 đã được soát xét. Tải tại đây!

- Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 đã được soát xét. Tải tại đây!

Tin khác