Công văn số 327/TMT-TCKT ngày 20/4/2018 về việc Giải trình KQSXKD Quý I năm 2019