Quan hệ cổ đông

Cập nhật 09:45 11/10/2018

Công bố thông tin số 901/TB-TMT-HĐQT ngày 14/9/2018 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Công bố thông tin 899/TB-TMT-HĐQT ngày 14/9/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Cập nhật 09:44 11/10/2018

Công bố thông tin 899/TB-TMT-HĐQT ngày 14/9/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công bố thông tin 899/TB-TMT-HĐQT ngày 14/9/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.